Zaproszenie
Zarząd R.O.D Czerwona Róża w Gliwicach
zaprasza na

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się dnia 18 KWIETNIA 2015 roku w R.O.D. Czerwona Róża w Gliwicach na działce nr 21 (Świetlica).

Początek obrad.
W I terminie godz. 15:00
W II terminie godz. 15:30

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Członek zarządu R.O.D                                                                                 Prezes Zarządu R.O.D

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEKO W 2015R.

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu R.O.D. z działalności w 2014 r. i za kadencję.

 7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r.do 31.12.2014r r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej R.O.D. za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium

 9. Oczena Zarządu przez Komisję Rewizyjną RODza 2014 r. oraz za kadencję wraz z wniosiem w sprawie absolutorium

 10. Projekt planu pracy i prelimiarza finansowego na 2015 rok

 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 12. Dyskusja.

 13. Zatwierdzenie sprawozdania z Działalności Zarządu R.O.D. w 2014 r.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania za okres od 19,01,2014r do 31,12,2014 r.

 15. Uchwała w slrawie absolutium dla ustępującego zarządu R. O. D.

 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej R. O. D. w 2014r

 17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu R. O. D. i Komisji Rewizyjnej R. O. D.

 18. Przedstawienie przez komisję Wyborczą kandydatów do Zarząu R. O. D., Komisji Rewizyjnej R. O. D.

 19. Wybory:
  a) Zarządu R. O. D.
  b) Komisji Rewizyjnej R.O. D.

 20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji

 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w tym także
  – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej.

 22. Uchwalenie planu inwestycji i remnotów w tym partycypacji finansowej działkowców

 23. Uchwalenie planu pracy i preliminiarza finansowego na 2015 r.

 24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 25. Sprawy różne.

 26. Zakończenie obrad.

Materiały Sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Komisji Rewizyjnej i u Prezesa Zarządu.

This entry was posted in Newsy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.