INFORMACJA

dla osób zamierzających nabyć prawo do działki w ramach przeniesienia praw na osobę bliską lub niespokrewnioną w roku 2023

 1. Udział w szkoleniu kandytatów na działkowców i nowych działkowców.
  Miejsce szkolenia -PZD Delegatura Rejonowa w Gliwicach ul. Mielleckiego 16/ dojście lub dojazd od ul.Plebiscytowa -boczna od ul.Kozielskiej/.
  Terminy szkolenia – każdy wtorek miesiaca od kwietnia do października 2023 roku o godz. 16:00
 2. Przed przystąpieniem do czynności związanych z przeniesieniem praw do działki, nabywca winien szczegółowow zapoznać się z Regulaminem ROD z dnia 01.10.2015 roku a zwłaszcza z rozdziałem „Zagospodarowanie działki”- str 19 oraz rozdziałem „Przepisy porządkowe” -str 33.
  Dokonać oceny zgodności zagospodarowania działki z zasadami wynikającymi z Regulaminu ROD.
  W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązującego regulaminu w zakresie zagospodarowania działki, nabywca musi liczyć się z koniecznością usunięcia tych nieprawidłowości na własny koszt po nabyciu praw do tej działki.
 3. Jeżeli przeniesienia praw do działki dokonujemy po 30 czerwca danego roku, należy poprosić zbywcę o okazanie dowodu dokonania opłaty ogrodowej naliczonej na podstawie uchwał zebrania ogólnego działkowców na dany rok kalendarzowy.
  W przypadku braku dokonanej opaty, zbywca winien wpłacić ustaloną należność na konto ogrodu przed przystąpieniem do dalszych czynności związanych z przeniesieniem praw do tej działki.
 4. Wypełnić czytelnie 3 egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki /druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD/.

  Wypełnioną umowę podpisują zbywcy i nabywcy w obecności notariusza, który potwierdza złożenie podpisów przez osoby wymienione w umowie.
  Uwaga: w przypadku podwójnego prawa do działki /Mąż i Żona/ podpisy po stronie zbywcy muszą złożyć obydwie osoby pod rygorem jej nieważności.

  Egzemplarze zawartej umowy przeznaczone są dla: Zbywcy, nabywcy i zarządu ROD.
 5. Na konto ROD „CZERWONA RÓŻA” dokonać jednorazowej podwyższonej opłaty ogrodowej /wpisowe/, która na podstawie uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach w 2023 roku wynosi -300 zł. W miejscu rodzaj zobowiązania wpisać „Wpisowe za działkę nr …”
 6. Na konto ROD „CZERWONA RÓŻA” dokonać jednorazowej opłaty inwestycyjnej która w 2023 roku na podstawie uchwały zarządu z dnia 13.05 2023 roku wynosi : 100 zł.
  W miejscu zobowiązania wpisać – „jednorazowa opłata inwestycyjna za działkę nr – ….”
  Uwaga: Opłata nie obowiązuuje w przypadku przenoszenia praw do działki na osobę bliską w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 7. Do Zarządu ROD złożyć wniosek o przeniesienie praw do działki ze zbywcy na nabywcę.
  UWAGA: Wniosek o przeniesienie praw do działki podpisuje zbywca/Zbywcy, / druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD wraz z :
  -1 Egzemplarzem zawartej umowy o przeniesienie praw do działki
  – potwierdzeniem dokonania jednorazowej podwyżsonej opłaty ogrodowej – 300 zł
  – potwierdzeniem dokonania jednorazowej opłaty inwestycyjnej w wysokości 100 zł
  – wypełnionyy druk lub w przypadku podwójnego członkostwa wypełnione druki deklaracji członkowskich PZD – przynależność do PZD jest dobrowolna i o ich złożeniu decyduje nabywca/nabywcy /, – druk dostępny na stronach internetowych PZD Okręg Śląski w Katowicach – zakładka „Do pobrania” lub pobrać w Zarządzie ROD/.
 8. Zarząd ROD podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia praw do działki ze zbywcy na nabywcę lub odmawia przeniesienia z pisemnym uzasadnieniem w terminie 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
 9. Po podjęciu uchwały o przenieseniu praw do działki przez zarząd ROD, sekretarz ROD nawiąże kontakt telefoniczny z nabywcą działki i poinformuje o sposobie i terminie wprowadzenia nowego użykownika na działkę.
  Zostanie sporządzony protokół wprowadzenia nowego uużytkownika na działkę.
  Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu nabywca działki odbierze uchwałę zarządu ROD o przeniesieniu praw do działki.
 10. Po zakończeniu czynności związanych z przeniesieniem praw do działki, zbywca i nabywca powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego /zgodnie z miejscem zamieszkania/ celem uiszczenia podatku od wykonanej czynności.

informacja z delegtury

This entry was posted in Newsy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.