OGŁOSZENIE

WSZYSCY CHĘTNI DO PRACY PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIE W DNIU 12.09.2015 O GODZINIE 10:00 NA DOLNYM PARKINGU. MILE WIDZIANE NARZĘDZIA TYPU ŁOPATA, KILOF, GRABIE. MOŻNA ZGŁOSIĆ CHĘĆ U PREZESA LUB TELEFONICZNIE.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

KWITY ZA PRĄD

KWITY ZA PRĄD

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SKARBNIKA INFORMUJEMY ŻE OD TEGO ROKU WSZYSTKIE PŁATNOŚCI WYKONUJEMY NA KONTO R.O.D CZERWONA RÓŻA.

PROSIMY WSZYSTKICH O ODBIÓR KWITÓW DO ZAPŁATY. ( KWITY SĄ U GOSPODARZA)

Posted in Newsy | Możliwość komentowania KWITY ZA PRĄD została wyłączona

PŁATNOŚCI

UWAGA

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SKARBNIKA INFORMUJEMY ŻE OD TEGO ROKU WSZYSTKIE PŁATNOŚCI WYKONUJEMY NA KONTO R.O.D CZERWONA RÓŻA.

PROSIMY WSZYSTKICH O ODBIÓR KWITÓW DO ZAPŁATY. ( KWITY SĄ U GOSPODARZA)

Posted in Newsy | Możliwość komentowania PŁATNOŚCI została wyłączona

Walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

W walnym zebraniu w dniu 18 kwietnia 2015 roku wzięło udział 40 członków co stanowi 34 % więc walne zebranie było prawomocne dopiero w 2 terminie

Na walnym zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym uchwalono
( najważniejsze uchwały):

CCI21042015_00000

 

 

CCI21042015_00002

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze została wyłączona

Zaproszenie
Zarząd R.O.D Czerwona Róża w Gliwicach
zaprasza na

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się dnia 18 KWIETNIA 2015 roku w R.O.D. Czerwona Róża w Gliwicach na działce nr 21 (Świetlica).

Początek obrad.
W I terminie godz. 15:00
W II terminie godz. 15:30

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Członek zarządu R.O.D                                                                                 Prezes Zarządu R.O.D

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEKO W 2015R.

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu R.O.D. z działalności w 2014 r. i za kadencję.

 7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r.do 31.12.2014r r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej R.O.D. za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium

 9. Oczena Zarządu przez Komisję Rewizyjną RODza 2014 r. oraz za kadencję wraz z wniosiem w sprawie absolutorium

 10. Projekt planu pracy i prelimiarza finansowego na 2015 rok

 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 12. Dyskusja.

 13. Zatwierdzenie sprawozdania z Działalności Zarządu R.O.D. w 2014 r.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania za okres od 19,01,2014r do 31,12,2014 r.

 15. Uchwała w slrawie absolutium dla ustępującego zarządu R. O. D.

 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej R. O. D. w 2014r

 17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu R. O. D. i Komisji Rewizyjnej R. O. D.

 18. Przedstawienie przez komisję Wyborczą kandydatów do Zarząu R. O. D., Komisji Rewizyjnej R. O. D.

 19. Wybory:
  a) Zarządu R. O. D.
  b) Komisji Rewizyjnej R.O. D.

 20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji

 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w tym także
  – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej.

 22. Uchwalenie planu inwestycji i remnotów w tym partycypacji finansowej działkowców

 23. Uchwalenie planu pracy i preliminiarza finansowego na 2015 r.

 24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 25. Sprawy różne.

 26. Zakończenie obrad.

Materiały Sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Komisji Rewizyjnej i u Prezesa Zarządu.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta
Napisany przez delegatura 2015-03-23 18:18:11 Środkowoeuropejski czas stand.

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m˛ i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie on mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

(AD)
KR PZD (a.j.)

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Napisany przez delegatura 2014-12-22 16:00:13 Środkowoeuropejski czas stand.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.
Pod rządami poprzedniej ustawy o ROD, członkostwo w PZD było ściśle związane z prawem użytkowania działki. To powodowało, iż obowiązywała wyłącznie składka członkowska. W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., wynosiła ona 19 gr od m˛ powierzchni działki. Składka członkowska podlegała podziałowi:
•65% składki pozostawało w dyspozycji zarządu ROD,
•35% składki odprowadzane było przez zarządy ROD do OZ, gdzie suma ta podlegała dalszemu podziałowi:
– 2/3 pozostawało w dyspozycji OZ,
– 1/3 pozostawała w dyspozycji Krajowej Rady PZD.
Co ważne, zarówno OZ, jak i Krajowa Rada PZD, z części należnej im składki dokonywało 5% odpisu na Fundusz Obrony ROD.
Te 19 gr od m˛ powierzchni działki mocno utrwaliło się w pamięci działkowców, jako wysokość składki członkowskiej. Należy jednak stwierdzić, iż składka członkowska w tej wysokości oraz na zasadach powiazania jej z prawem użytkowania działki przestała istnieć.

Zgodnie, bowiem z Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. został ustalona w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok, a więc nie jest to w żadnym wypadku wysokość składki miesięcznie, czy kwartalnie. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych, a jej podział w 2015 r. został ustalony następująco:
•ROD – 100 %,
•jednostka terenowa PZD – 0%,
•jednostka krajowa PZD – 0 %.

Drugą opłatą, którą warto omówić jest opłata na zarzadzanie. Wydatki związane z zarządzaniem ROD są składową kosztów funkcjonowania ROD, a więc są częścią opłaty ogrodowej. Opłatę ogrodową (w tym opłatę na zarządzanie ROD) uiszcza każdy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nim nie jest. Wysokość opłaty ogrodowej ustala walne zebranie biorąc pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w danym ogrodzie. Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzględnić koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, partycypacja została określona w wysokości 7 gr za m˛ działki. Podział środków z tytułu partycypacji został ustalony następująco:
•jednostka terenowa PZD – 65%,
•jednostka krajowa PZD – 35%.
Krajowa Rada PZD z części partycypacji przynależnej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.
Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, będzie brał pod uwagę to, co zostało już uchwalone i pozostało w ROD, a więc składkę członkowską.
W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD, a więc może obniżyć opłatę ogrodową dla tych działkowców, którzy będąc członkami PZD, uiszczają składkę członkowską. W ten sposób zostaną zrównani w ponoszonych opłatach członkowie PZD i nie-członkowie. Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom finansowym, które działkowcy ponoszą z innego tytułu. Dlatego też walne zebranie może obniżyć dla członków PZD opłatę ogrodową o np. 6 zł z tytułu składki członkowskiej.
Z powyższego jasno wynika, iż opłaty w 2015 r. nie wzrosną, a jedynie zmieni się ich charakter, podział i przeznaczenie. Działkowcom, którzy obawiali się wzrostu opłat, powyższe wyjaśnienia powinny rozwiać wątpliwości i uzmysłowić, że opłaty nie wzrosną.
Aneta Łukaszewicz
Krajowa Rada PZD
(a.j.)

Posted in Urzędowe PZD | Możliwość komentowania Składka członkowska a opłata na zarządzanie została wyłączona

Dzień działkowca

DNIA 13 WRZEŚNIA 2014 O GODZINIE 16 ROZPOCZECIE DNIA DZIAŁKOWCA

PROSIMY O ZGŁASZANIE PRZYJŚCIA Z RODZINAMI DO PREZESA

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Dzień działkowca została wyłączona

Zbieramy podpisy

Zbieramy podpisy pod nowelizacją ustawy o altanach ogrodowych.

USTAWA

z dnia … ……. 2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:

9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; ”;

2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa lub obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.”;

3) w art. 36 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w art. 7:

1) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;”.

Art. 4. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Potrzeba nowelizacji prawa regulującego zasady wznoszenia na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych niewielkich domków rekreacyjno – wypoczynkowych, zwanych altanami, podyktowana jest koniecznością ochrony kilkuset tysięcy obywateli przed negatywnymi konsekwencjami braku precyzji dotychczasowych zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kwestię wznoszenia na terenie działek w ROD obiektów budowlanych reguluje obecnie art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, zgodnie z którym „Pozwolenia na budowę nie wymaga (-)budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich”;

Jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014r. (sygn. akt II OSK 1875/12), lakoniczność powyższej regulacji, w szczególności brak legalnej definicji pojęcia „altana”, powoduje, że przy wykładni tego przepisu konieczne jest posłużenie się definicją pojęcia „altana” ze słownika języka polskiego. W konsekwencji, zdaniem NSA, przez „altanę” w rozumieniu prawa budowlanego należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem”. Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, jednakże o konstrukcji niezgodnej z w/w definicją, orzeczono nakaz rozbiórki.

W skali kraju altany na działkach w ROD posiada około 900 000 działkowców. W zdecydowanej większości przypadków są one obiektami nie odpowiadającymi definicji przyjętej przez NSA. W powszechnie panującym wśród działkowców przekonaniu, z dotychczasowych zapisów prawa budowlanego wynikało bowiem, że przy wznoszeniu altany jedynym kryterium, którego musieli przestrzegać, były wymiary obiektu, zaś całkowicie obojętna była kwestia technologia ich budowy. Stąd należy szacować, że w świetle wykładni poczynionej przez NSA, bez zmiany obecnie obowiązującego prawa zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może być postawiony nawet 900 000 działkowców.

Celem proponowanej nowelizacji jest zatem doprecyzowanie zapisów prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD oraz zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych, na których zaistnienie pośrednio uwagę zwrócił NSA. Działanie to pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w/s rozbiórki już istniejących altan, które działkowcy wznosili w uzasadnionym przeświadczeniu o działaniu zgodnym z prawem.

Należy zaznaczyć, że sytuacja, w jakiej znalazła się liczna grupa obywateli będących właścicielami obiektów nie spełniających kryteriów „altan” zakreślonych w wyroku NSA, jest następstwem nieprecyzyjności zapisów prawa budowlanego, a nie ich winy. Stąd obciążanie ich negatywnymi konsekwencjami w postaci nakazu rozbiórki naruszałoby zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i do prawa, zwaną też zasadą lojalności państwa do obywatela. Zasada ta wyraża się w postulacie takiego stanowienia i stosowania prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez porządek prawny.

Za proponowaną w nowelizacji koncepcją ochrony praw działkowców przemawia również to, iż dokonana przez NSA interpretacja art. 29 ust 1 pkt 4 prawa budowlanego wydaje się być sprzeczna z intencją ustawodawcy. Istnieją bowiem przesłanki, by uznać, iż wbrew ustaleniom poczynionym przez NSA, potoczne znaczenie pojęcia „altana” używanego w kontekście ogrodów działkowych, jest odmienne od definicji przywołanej w orzeczeniu. Za powyższym poglądem przemawiają zarówno okoliczności faktyczne, jak i argumenty historyczne.

Po pierwsze, trudno za racjonalny przyjąć pogląd, że ok. 900 000 działkowców (w praktyce prawie 100 % obywateli, będących adresatami normy zapisanej w art. 29 ust 1 pkt 4 prawa budowlanego) świadomie dopuściło się samowoli budowlanej. Zdecydowanie bardziej uzasadnione wydaje się, iż w ich wyobrażeniu obiekty, które wznieśli na działkach, odpowiadają potocznemu znaczeniu słowa „altana” użytego w kontekście ogrodów działkowych. Okoliczność ta uzasadnia więc twierdzenie, iż używając pojęcia „altana” w tym konkretnym przepisie, ustawodawca mógł mieć na myśli zupełnie inną kategorię obiektów, niż przyjął to NSA. Pogląd ten wydaje się być tym bardziej prawidłowy, jeżeli prześledzi się historię regulacji prawnych odnoszących się do obiektów budowanych na działkach w ogrodach działkowych.

Tradycja ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich sięga XIX wieku. Od samego początku ogrody były pomyślane jako forma wsparcia dla najuboższych warstw społeczeństwa. Tereny przeznaczone pod ogrody, nierzadko zdegradowane i mało atrakcyjne, dzielono na niewielkie skrawki ziemi i przydzielano konkretnym rodzinom, które własnym wysiłkiem zagospodarowywały działki. Służyły one przede wszystkim pozyskiwaniu warzyw i owoców oraz jako miejsca wypoczynku.

Sposób korzystania z działek determinował ich wyposażenie. Pracochłonność upraw oraz funkcja rekreacyjna działki powodowały, iż czas przebywania działkowców w ogrodach nierzadko wynosił cały dzień, a nawet dłużej. W konsekwencji naturalnym stało się wyposażanie ich w niewielkie domki służące jako miejsca schronienia przed deszczem, przygotowania posiłków, przechowania narzędzi, a nierzadko również noclegów podczas kilkudniowych pobytów. Przez bardzo długi okres kwestia wznoszenia tych domków nie była poddana szczególnym regulacjom prawa powszechnie obowiązującego. Normowały ją przepisy porządkowe uchwalane przez samych działkowców, tzw. regulaminy ogrodowe. To właśnie w tych aktach niewielkie domki wznoszone na działkach zaczęto nazywać altanami.

Specyfika organizacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce w okresie powojennym, gdzie teoretycznie wszystkie ówczesne pracownicze ogrody działkowe funkcjonowały w ramach jednej struktury organizacyjnej, sprawiła, iż nazewnictwo stosowane w aktach prawa „wewnątrzogrodowego” zaczęło przenikać do prawa powszechnie obowiązującego. Efektem było przypisanie w aktach prawnych pojęciu „altana” używanemu w kontekście ogrodów działkowych znaczenia, które od lat miało ono w środowisku działkowców – tj. niewielkich domków rekreacyjnych. Przejawem zjawiska były chociażby zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (Dz. U. Nr 8, poz. 48 ze zm.). W § 44 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, wśród robót budowlanych, na których przeprowadzenie nie wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, wskazano „budowę altanek nie przystosowanych do stałego zamieszkania na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych”.

Rozporządzenie to nie określało wprawdzie w stosunku do altanek warunków, co do powierzchni i wysokości lub technologii budowy, ale z punktu widzenia interpretacji przepisu w kontekście znaczenia słowa „altanka”, niezmiernie istotne było dodanie zastrzeżenia, że altanki nie mogły być przystosowane do stałego zamieszkiwania. Zamieszczenie tego zastrzeżenia w sposób oczywisty wskazuje, iż znaczenie przypisane pojęciu „altanki” w przedmiotowym przepisie, nie pokrywało się ze znaczeniem wyinterpretowanym przez NSA w orzeczeniu z dnia 9 stycznia 2014r. Gdyby było inaczej, to wprowadzanie zakazu dostosowywania altanek do stałego zamieszkiwania byłoby zabiegiem legislacyjnym pozbawionym sensu. Obiektów o lekkiej, ażurowej konstrukcji nie sposób bowiem przystosować do stałego zamieszkania, po takim zabiegu automatycznie traciłyby bowiem przymiot altanki.

Na przypisanie przez ustawodawcę pojęciu „altany” znaczenia odmiennego od wyinterpretowanego przez NSA pośrednio wskazują również ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy prawo budowlane. Mianowicie ustawą z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Sejm zwiększył dopuszczalną powierzchnię zabudowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miast z 25 do 35m2. Trudno sobie wyobrazić, aby racjonalny ustawodawca uznał za celowe i uzasadnione potrzebami społecznymi zwiększenie powierzchni altan (w kształcie przypisanym im przez NSA) do tak imponujących rozmiarów. Dla każdego, kto posiada chociaż minimalne doświadczenie w przedmiocie funkcjonowania ogrodów działkowych, jest oczywistym, że tego rodzaju budowle na działkach o pow. 300-500m2 w praktyce nie występują, bo nie mają żadnego uzasadnienia. Zmiana ta staje się logiczna wyłącznie w przypadku przyjęcia, iż intencją ustawodawcy było zwiększenie powierzchni zabudowy altan rozumianych jako domki rekreacyjne.

Przedłożona nowelizacja ma więc w istocie charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązujących rozwiązań. Proponuje się aby do porządku prawnego obok dotychczasowego pojęcia „altany” wprowadzić nową kategorię „altany działkowej” – niewielkiego domu wznoszonego na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Jego budowa odbywałaby się na zasadach stosowanych dotychczas do altan, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego (art. 1 projektu). Definicja „altany działkowej” zostałaby zamieszczona w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który to akt z założenia ma kompleksowo regulować kwestie odnoszące się do dziedziny życia jaką jest ogrodnictwo działkowe. Ponadto w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych nastąpiłaby zmiana nazewnictwa – występujące w niej pojęcie „altany” zastąpiłoby pojęcie „altany działkowej” (art. 2 projektu). Analogiczna zmiana nastąpiłaby również w kolejnej ustawie objętej nowelizacją, tj. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) (art. 3 projektu).

Niniejszy projekt nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności proponowane rozwiązania nie spowodują uszczuplenia dochodów budżetów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z powodu zwolnień podatkowych wynikających z przepisu, którego nowelizację proponuje się w art. 3 projektu. Proponowana zmiana, z finansowego punktu widzenia, będzie indyferentna.

Projekt nie pociąga za sobą negatywnych skutków społecznych, a wręcz służy zabezpieczeniu przed takowymi. Dzięki wprowadzonej zmianie kilkaset tysięcy rodzin działkowców uniknie ryzyka objęcia nakazem rozbiórki wobec obiektów, których legalność może być zakwestionowana wyłącznie w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z nieprecyzyjnych zapisów zawartych w dotychczasowej ustawie.

Zagadnienia objęte niniejszym projektem nie stanowią przedmiotu regulacji prawa wspólnotowego.

Link do listy do zbierania podpisów. http://rodczerwonaroza.cba.pl/?post_type=document&p=81

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zbieramy podpisy została wyłączona

Zmarł nasz kolega JUTSZ HENRYK działka nr 71

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona